Kleuteronderwijs
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Het is echter aan te raden dat ouders de school verwittigen.

Lager onderwijs
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden en bevindt zich in de agenda van uw kind. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Is een kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. We vragen steeds om het kind telefonisch af te melden bij ziekte.